Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Naklo

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Naklo

Naslov zavoda:

Glavna cesta 47
 4202 Naklo
 telefon: 04 277 01 00
 fax: 04 277 01 33

Odgovorna uradna oseba:

Milan Bohinec, ravnatelj 

Datum prve objave kataloga:

Datum sprejema kataloga: 1. 6. 2006

Datum zadnje spremembe:

17. 5. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.os-naklo.si/informacije-javnega-znacaja/

1.a Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

Osnovna dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) je: P 85.100 Predloška vzgoja in P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje. Osnovni dejavnosti zavoda se opravljata kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Osnovna šola Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, ravnatelj Milan Bohinec
 • Podružnična šola Podbrezje, Podbrezje 120, 4202 Naklo, vodja Mateja Jarc; telefonska številka: 04 533 14 22
 • Podružnična šola Duplje, Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje, vodja Mihela Križaj Trebušak; telefonska številka: 04 25 77 299
 • Vrtec Mlinček, enota v Naklem, Krakovo 73, 4202 Naklo, vodja Saša Zupan; telefonska številka: 04 257 10 00
 • Vrtec Jelka, enota v Dupljah, naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje, vodja Aleksandra Meglič; telefonska številka: 04 257 14 64

Organigram

image

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Milan Bohinec, ravnatelj, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, telefon: 04 277 01 11, e-naslov: milan.bohinec@os-naklo.si

2. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa v pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PIS)

Državni predpisi

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) , straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

2. d

Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja

Seznam strateških in programskih dokumentov

Notranji predpisi

• Akt o ustanovitvi povezava

• Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane povezava

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Naklo

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Register tveganj
 • Pravilnik o uporabi in hrambi pečatov
 • Pravilnik o računovodstvu

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/

2. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Postopki s statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda

2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Evidenca posnetkov videonadzornega sistema na centralni šoli v Naklem

• Seznam zbirk povezavabo nov dokument

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri zavodu

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v tajništvu v času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od 8. do 10.00 in od 12. do 14.00.

Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami je omogočen skladno z 12. in 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), dostopne na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

4. Stroškovnik

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik- ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

- o ceni fotokopiranja in ceni fotokopirnih strojev

- o vpisu v 1. razred in vrtec

- o plačilih
Dostopnost