O šoli

Ustanovitelj

Ustanovitelj šole je Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. Zavod je bil ustanovljen 1. marca 1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Naklo.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (David Celar, Nataša Zaletelj, Janko Jeglič), pet predstavnikov zavoda (Jana Ovsenik, Tanja Zaletel, Katja Lang, Tanja Kokalj, Jana Kogovšek) in trije predstavniki staršev (Klavdija Prevodnik, Anja Mihelič, Primož Tavčar).

Strokovni organi šole:

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki in
  • strokovni aktivi.

Strokovna organa v vrtcu sta:

  • vzgojiteljski zbor in
  • strokovni aktiv vzgojiteljev.

Vizija šole

Vizija

S kakovostno in inovativno vzgojo, poučevanjem in organizacijo želimo nadgraditi prijetno in varno okolje za otroke, učence in zaposlene ter okrepiti razpoznavnost svojega dela in uspehov v okolici.

Poslanstvo

Izvajali bomo kvaliteten pouk in predšolsko vzgojo. Učenci pri pouku in otroci v vrtcu napredujejo in razvijajo svoje znanje, spretnosti in navade.

Strateški cilji

Znanja, ki jih bomo zaposleni, učenci oziroma otroci pridobili, bomo konkretno uveljavili in uporabili pri lastnem razvoju in uveljavljanju v družbi.

Konkretni cilji

Materialni
Pouk in vzgoja se bosta strokovno in tehnično razvijala. Nova informacijsko-komunikacijska tehnologija in nova učila in učni pripomočki bodo pripomogli pri razvoju.

Strokovni
Strokovni delavci se bodo strokovno izpopolnjevali in sledili novim trendom izobraževanja in vzgoje, ki se uvajajo v slovenskem šolstvu. V ospredju pouka in vzgoje so učenci oziroma otroci s svojo aktivnostjo, zvedavostjo, ustvarjalnostjo in individualnostjo.

Kje smo?
Dostopnost