Svetovalna služba v vrtcu

Svetovalna služba je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci v vrtcu.

Namen svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili otroci, vzgojitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

PODATKI SVETOVALNE SLUŽBE

Ime in priimek svetovalne delavke: mag. Gabrijela Masten, univ. dipl. pedagoginja, prof. socialne pedagogike
Tel.: 04 277 01 06
e-poštagabrijela.masten@os-naklo.si

Vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo: Andreja Hafner Krek, specialna in rehabilitacijska pedagoginja in Andreja Plut, psihologinja

Tel.: 04 257 10 65; e-poštaandreja.hafner@os-naklo.siandreja.plut@os-naklo.si

 


PREDSTAVITEV PODROČIJ DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetuje otrokom in staršem; sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalna služba v vrtcu je strokovni sodelavec, ne pa strokovni servis vrtca.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh med seboj prepletenih vrst dejavnosti:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu (otrokom, vzgojiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu:

 • na področju igre in poučevanja v vrtcu,
 • kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • sprejema otroke v vrtec ter
 • na področju socialno-ekonomskih stisk.

OSNOVNA PODROČJA, ki jih prinaša vsakodnevna praksa:

 • SVETOVALNO DELO Z OTROKI;
 • SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI IN POMOČNIKI;
 • SVETOVALNO DELO S STARŠI;
 • SVETOVALNO DELO Z VODSTVOM;
 • SVETOVALNO DELO Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Povzeto po “Programskih smernicah” svetovalne službe v osnovni šoli, ki jih je pripravila Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost in so bile sprejete na 28. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 13. maja 1999.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

 • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno vedenje, nemirnost …),
 • razumevanju otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
 • možna pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje otroka, ki kaže nadarjenost,
 • prehod otroka iz vrtca v šolo,
 • druge stiske, dileme ter izzivi s katerimi se odrasli srečujemo pri vzgoji otrok.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.

Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Otroci s posebnimi potrebami

Delo svetovalne službe v vrtcu je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu.

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem temeljnem okviru otrok s posebnimi potrebami.

S 1. 1. 2019 je začel veljati na področju predšolske vzgoje nov

ZAKON O ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7681

 • Ureja se celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami (OPP) in otrok z rizičnimi dejavniki v obdobju.
 • Obsega obravnavo otroka in njegove družine.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.

Temeljna načela

Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja

Svetovalni delavci v vrtcu morajo delo opravljati strokovno, korektno in v skladu z etičnimi načeli.

 • NAČELO DOBROBITI
 • NAČELO PROSTOVOLJNOSTI
 • NAČELO ZAUPANJA

PROJEKTI v povezavi s svetovalnim delom

Projekt Otrokov portfolio
Otrok se uči spremljati svoj razvoj preko svoje mape, ki mu je v vrtcu na voljo, da jo prelistava, dopolnjuje, komentira in deli svoje izkušnje, vedenja, dileme ter majhne in velike uspehe s strokovnimi osebami, vrstniki in starši. Portfolio je vedno zgodba o uspehu. Izjemnega pomena so pri projektu starši, saj so bistven člen v razvoju otroka in pripomorejo k primerni oceni njegovega napredka.
Dokument (kliknite):Predstavitveno gradivo za starše

Pomoč otroku pri razvoju govora 

GOVORNE IGRICE

MOTORIKA GOVORIL

seznam literature

POVEZAVE
Nekaj zanimivih tem, ki vam bodo morda pomagale pri razumevanju vašega otroka ali samih odnosov v družini
– Govor in slušna pozornost
– Pregled razvoja govora in kdaj k logopedu
– Grizenje
– Moteče vedenje
– Spoprijemanje s stresom (povzetek srečanja za starše, november 2017, Jošt Torkar)
– Ukrepi za ohranjanje in krepitev zdravja otrok v vrtcu (povzetek predavanja za starše, september 2017)
– 
Pozitiven vpliv živali na otroka (povzetek srečanja za starše, marec 2017, dr. M. Marinšek)
– Terapije s pomočjo živali (dr. M. Marinšek)

Vpliv dude in stekleničke na razvoj govora
http://vrteckonjice.splet.arnes.si/files/2020/04/Vpliv-dude-na-oralno-motorični-razvoj-otroka.pdf

Odvajanje od pleničk
http://www.lulanje.si/odvajanje-od-plenick

Otroci ne potrebujejo nezmotljivih staršev
https://familylab.si/otroci-ne-potrebujejo-nezmotljivih-starsev-ivana-gradisnik/

Ustvarjanje z otroki je pomembno za njihov razvoj
http://www.ringaraja.net/clanek/ustvarjanje-z-otroki-je-pomembno-za-njihov-razvoj_6366.html

Kako podpreti otrokov razvoj.
http://www.ringaraja.net/clanek/kako-podpreti-otrokov-razvoj_4255.html?page=

IQ otroka je skrb staršev. 
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2493

Moj otrok je začel jecljati! Kaj naj storim?
http://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/zlozenka_11_otrok_jeclja.pdf

Agresivni otroci – Kako preprečiti agresivnost pri otroku?
http://www.mavrica.net/agresivni-otroci-kako-prepreciti-agresivnost-pri-otroku_clanek_325.html

RAZLIČNI KOTIČKI

SVETOVALNI KOTIČEK ZA STARŠE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

LOGOPEDSKI KOTIČEK http://www.logopedskikoticek.si/

GOVORNE IGRE http://baza-iger.skavt.net/kategorija/govorne-igre

LITERATURA
ARMSTRONG, Thomas: Prebudite genija v svojem otroku , Učila, 1999
JUUL, Jesper: Kompetentni otrok, Didakta, 2008
JUUL, Jesper, JEENSEN, Helle: Od poslušnosti do odgovornosti, Didakta, 2009
ZALOKAR-Divjak, Zdenka: Vzgoja JE…NI znanost, Educy, 1996
ZALOKAR-Divjak, Zdenka: Vzgoja za smisel življenja, Educy, 1998
GREENE, Ross W.: Eksplozivni otrok, Orbis, 1999
MILIVOJEVIČ, Zoran in sodelavci: Mala knjiga za velike starše, Psihopolis, 2007

Dostopnost