Labirint spoznavanja

l

21. julija, 2021

 Labirint spoznavanja

V Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s kontinuiranimi dejavnostmi znotraj celotnega oddelka uresničevati zastavljene vrednote šole (spoštovanje, poštenje, odgovornost, dobri medsebojni odnosi, pozitivna samopodoba, strpnost ter sodelovanje) in prispevati k boljši razredni in šolski klimi. Sledimo ciljem in načelom za izobraževanje v 21. stoletju, ki temeljijo na štirih stebrih, ne le na učenju, da bi vedeli, pač pa tudi na učenju, da bi znali delati, učenju, da bi znali živeti v skupnosti in na učenju biti/živeti.Labirint spoznavanja so sistematične dejavnosti, ki krepijo čustveno inteligentnost otrok, njihove socialne spretnosti, večajo njihovo samopodobo, strpnost, medsebojno spoštovanje in sposobnost sodelovanja. Dejavnosti so tematsko določene in so pripravljene po triletjih, s tem upoštevamo različno socialno zrelost otrok v določenih starostnih obdobjih, predznanje in izkušnje. Dejavnostim enkrat mesečno namenimo eno razredno uro, ki traja celotno šolsko uro.Sodelavci iz svetovalne službe pripravijo gradivo za izpeljavo ure, v razredu pa razredniki z učenci izvedejo uro. Pripravljene dejavnosti potekajo v obliki socialnih in interakcijskih iger. Po igri poteka pogovor, ki je usmerjen v razmišljanje in občutenje vsebin.Tudi v letošnjem šolskem letu želimo Labirint spoznavanja nadgraditi s tem, da bi dosegli vključenost  in sodelovanje staršev, s čimer bi še bolj celostno pristopili k čustvenemu in socialnemu razvoju naših otrok. Mesečno tako starše preko šolske spletne strani seznanimo s temo in vsebinami, ki jih obravnavamo na tematski razredni uri.
Dostopnost