Vpis v vrtec

Spoštovani starši,

v vrtec vpisujemo in sprejemamo predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

V vrtec sprejemamo otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

NOVOST! Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) z dne 13. oktobra 2020 se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Vrtec enkrat letno (najkasneje do konca meseca maja) objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (za sprejem s 1. septembrom). Javni vpis je objavljen pod aktualnimi obvestili na spletni strani vrtca.

Otroke sprejemamo glede na prosta mesta in kriterije Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 17/2011), Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 18, z dne 14. 3. 2014), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 16/2012, z dne 2. 3. 2012) ter Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 28/2015, z dne 24. 4. 2015) in Pravilnika o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. RS, št. 8/2017, z dne 16. 2. 2017).

VPISNI POSTOPEK

V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.

Starši boste podrobnejše informacije v zvezi z vstopom v vrtec prejeli s pisnim odgovorom vrtca o možnosti sprejema v vrtec.

Papirji, ki jih je potrebno oddati pred vstopom oziroma sprejemom otroka v vrtec:

1.) Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
Poslali vam bomo tudi Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. V kolikor starši ne podpišete pogodbe z vrtcem in ne plačate are, se šteje, da ste umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama, in sicer upoštevajoč starost otroka, glede na prosto mesto v posameznem oddelku ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

2.) Vloga za znižano plačilo vrtca

Več o tem najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

OBRAZEC za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

3.) Potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka
Vstop v vrtec je mogoč le ob predložitvi Potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Obrazec dobite v vrtcu ali na naši spletni strani (glej obrazce spodaj) in ga izpolnjenega oddate vzgojiteljici, vodji oddelka, v katerega bo otrok sprejet – najkasneje prvi dan vstopa otroka v vrtec (najbolje, da ga prinesete na individualni razgovor z vzgojiteljico konec avgusta).

SODELOVANJE S STARŠI

 

Starši novincev dobite tudi publikacijo vrtca (pdf), kjer so predstavljeni programi vrtca, organizacija vrtca ter druge pomembne informacije glede sodelovanja z vami.

Predvidevamo, da bomo vse starše otrok – novincev v juniju povabili na skupni sestanek, kjer vam bomo predstavili področja, pomembna za vstop vašega otroka v vrtec. Tako bomo že tekom poletja vsi delovali v smeri, da bo vstop jeseni za vse čim bolj prijeten.

Prvi roditeljski sestanki oddelkov bodo v septembru.

Prvi pogovori med starši in vzgojiteljico so praviloma kakšen teden pred sprejemom v vrtec (vzgojiteljica vašega otroka vas bo povabila na individualni pogovor). Če ste vlogo oddali v razpisanem roku, bodo razgovori v tem primeru predvidoma v zadnjem tednu avgusta, sicer se izvede pogovor po dogovoru.

KAJ JE ŠE DOBRO VEDETI?

Sprejem otrok – novincev v posameznih oddelkih je prvi delovni dan v septembru, pri vpisih po roku razpisa pa po dogovoru.

Uvajanje otrok – novincev  je možno v prvih dneh septembra oziroma kasneje v primeru kasnejših vstopov. Staršem še posebej  priporočamo, da si za uvajanje rezervirate čas, da otroci prve dni niso cel dan v vrtcu. Tako se otrok ne bo počutil zapuščenega in bo zato odhod v vrtec manj težaven zanj in za vas.

Sporočilo staršev v primeru odsotnosti otroka na prvi dan sprejema – v primeru, da starši otroka ne pripeljete v vrtec na dan dogovorjenega vstopa, morate odsotnost predhodno sporočiti – neposredno vzgojiteljici. Prav tako morate vzgojiteljici najaviti morebitni kasnejši prihod v vrtec. Ta se bo sicer evidentiral z dogovorjenim datumom in se bo od tega dne tudi obračunala polna oskrbnina, za dni odsotnosti iz vrtca pa vam bomo odšteli strošek za živila.

DODATNA POJASNILA

Za vse ostale informacije glede vpisa in uvajanja otrok v vrtec se lahko posvetujete s svetovalno delavko in pomočnico ravnatelja mag. Gabrijelo Masten (telefon: 04 277 01 06, e-mail: gabrijela.masten@os-naklo.si).

Seznam sprejetih in čakalni seznam

Seznam je objavljen med dokumenti (pravilniki in drugi dokumenti > vrtec).

Prosta mesta

Informacije o prostih mestih se nahajajo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Default.aspx. Za podrobnejše informacije o vpisu v posamezni vrtec se obrnite na vrtec.

Informacija za starše, ki imate že vključene otroke v vrtec

(premestitev, stalni in začasni izpis)

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec, premestiti v drugo enoto (Naklo, Duplje), morate v času vpisa novincev oddati pisno vlogo za premestitev. VLOGO ZA PREMESTITEV (obrazec) dobite na tem mestu (glej obrazce spodaj) ali v vrtcu in ga oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v drugo enoto bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno obveščeni.

Informacije o stalnem in začasnem izpisu najdete v rubriki O vrtcu

Dostopnost