vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Predstavitev vrtca  
Predstavitev vrtca

Leto 2019/2020

Vrtec deluje kot organizacijska enota (v nadaljnjem besedilu OE) v okviru javnega zavoda Osnovna šola Naklo. Ustanovitelj OŠ Naklo je Občina Naklo.

V tem šolskem letu imamo skupaj 16 oddelkov. V primerjavi z lanskim šolskim letom imamo en oddelek več v Vrtcu Jelka v Dupljah. Med šolskim letom se število vpisanih otrok spreminja zaradi dodatnih vpisov ali izpisov otrok.

Vzgojno-izobraževalno dejavnost izvajamo na dveh lokacijah, in sicer:
- v Vrtcu Mlinček v Naklem in
- v Vrtcu Jelka v Dupljah.

Vrtec Jelka Duplje
Poslovni čas
Potek dneva v vrtcu
Vpis in izpis iz vrtca, prosta mesta
Programska predstavitev obeh vrtcev
Sodelovanje z okoljem
Sodelovanje s starši

Vrtec Mlinček Naklo

Naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
Telefon: 04 277 01 00 
Telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
Telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten: 04 277 01 06
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Nina Kavčič: 04 257 10 06
Knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43 (pisarna v šoli)
E-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si
Spletna stran: http://www.os-naklo.si/
TRR: 01282-6030671526
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

V Vrtec Mlinček je vključenih 220 otrok. Razdeljeni so v 12 oddelkov: 4 oddelki 1. starostnega obdobja (od 11. meseca do 3. leta otrokove starosti) in 7 oddelkov 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter en kombiniran oddelek (otroci 1. in 2. starostnega obdobja).

Za vzgojo, varstvo in nego skrbi 11 vzgojiteljic in 1 vzgojitelj ter 14 vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic (dve od njih za zagotavljanje sočasnosti strokovnih delavcev v oddelku – na obeh lokacijah vrtca).

Stavba ima dva glavna vhoda, in sicer prvi (rumeni) vhod je za otroke 1-3 let (vhod 1 in 2), drugi (zeleni) vhod pa za otroke 3-6 let (vhod 3 in 4). Pri vhodih v vrtec je domofon – tipka za vsako igralnico, kamor starši pritisnejo, ko pridejo iskat otroka.

V pritličju je 12 igralnic, dva dodatna prostora (ustvarjalnica in sanjarnica), knjižnica, telovadnica, velika lastna kuhinja, garderobe za otroke, skupni prostori, velik večnamenski prostor (avla) za različne družabnosti, mali prostori z igrali oz. kotički, kabineti za vzgojne pripomočke, prostori za individualno delo, pisarne. V kleti vrtca je še pralnica, toplotna postaja, shramba, arhiv, prostor za hišnika. V nadstropju pa je zbornica, pisarna vodje in svetovalne delavke, garderobe za strokovne delavke in galerija.

V Mlinčku so vse igralnice v pritličju (večina jih je na južni strani), vsaka ima izhod na zunanjo pokrito teraso, kar omogoča, da so otroci lahko zunaj tudi v slabem vremenu. Vse igralnice so smiselno povezane z velikim večnamenskim prostorom in tudi s telovadnico.

V vsaki igralnici je t.i. kotiček za umik – kotiček gozdiček (s fototapeto brezovega gozdička in z zelenimi vrečami za sedenje oziroma blazinami za sproščanje, umiritev...). Ta kotiček v igralnici se vsebinsko lepo povezuje s kotički za branje, ljubkovanje, počitek in dom - družina. Kotiček bogati izvajanje drugih dejavnosti in otrokovo dojemanje prostora.

Pred igralnicami so tudi skupna igrala »mlinčki oz. mlinska kolesa« s čutno potjo - multisenzorični kotiček z interaktivnimi in didaktičnimi igrali.

Vrtec ima prostorno zunanje otroško igrišče z zanimivimi igrali, s prostorom za igro z žogo, vožnjo s skiroji, poganjalci ipd. Del površin je asfaltnih, del travnatih. Gre za enostavne, sestavljene in kompleksne igralne enote, ki so razvrščene za otroke 1. in 2. st. obdobja (ločeno za otroke 1-3 let in za otroke 3-6 let). Na igrišču je tudi hiška za shranjevanje zunanjih igral, rekvizitov, t.i. igralnica na prostem, »adrenalinski park« in druga kombinirana igrala (mali in veliki mlinček itd.).


Vrtec Jelka Duplje

 

Naslov: Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje
Telefonska številka: 04 257 14 64
E-pošta: vrtec.jelka@os-naklo.si
Spletna stran: http://www.os-naklo.si/

V vrtec je vključenih 55 otrok. Razdeljeni so v 4 oddelke, od tega dva oddelka 1. starostnega obdobja in dva oddelka 2. starostnega obdobja. Za vzgojo, varstvo in nego skrbijo 4 vzgojiteljice in 4 vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic.

Vrtec se nahaja v stavbi Podružnične šole Duplje. Tri igralnice z garderobami za otroke se nahajajo v pritličju stavbe, ena (za starejše otroke) pa v nadstropju. V stavbi je tudi razdelilna kuhinja, telovadnica in knjižnica.

Ob stavbi sta dve otroški igrišči z zunanjimi igrali, veliko asfaltno igrišče in travnate površine, kjer se otroci lahko igrajo različne dejavnosti.

Gre za vrtec na vasi, ki je povezan z naravo – gozd, polja, veliko je pešpoti. Pred vrtcem je urejeno veliko parkirišče. Prav tako je urejeno parkirišče na južni strani vrtca pri igralih.


Poslovni čas

Poslovni čas je prilagojen potrebam staršev (pregled anketnih vprašalnikov za starše glede njihovih potreb po otrokovem varstvu, september 2019) in je potrjen na svetu zavoda.
- Vrtec Mlinček v Naklem: od 6.00 do 16.30
- Vrtec Jelka v Dupljah: od 6.00 do 16.00

Praviloma poslujemo vse leto, in sicer vsak delovnik od ponedeljka do petka. V času šolskih počitnic oz. manjše prisotnosti otrok v vrtcu spremenimo organizacijo in obseg vzgojnega dela (starše o tem obvestimo). Tako zaradi racionalne organizacije in obveze koriščenja letnega dopusta zaposlenih v času šolskih počitnic ter pred oz. med prazniki posluje samo Vrtec Mlinček v Naklem oziroma po potrebi tudi vrtec v Dupljah. V času dežurnega varstva otroke združujemo, zagotovimo pa prisotnost strokovnih delavcev z obeh lokacij. Združujemo na osnovi predhodno zbranih vprašalnikov staršev o prisotnosti otrok v vrtcu (šolske počitnice, pred oz. med prazniki).


Potek dneva v vrtcu:

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelkih zahteva fleksibilen dnevni red:
- prihod otrok v vrtec (zbiranje oziroma združevanje) od 6. ure dalje;
- igralne dejavnosti, počitek za otroke, ki to želijo, potrebujejo;
- priprava na zajtrk s higienskimi opravili;
- zajtrk ob 8.15;
- higienska opravila;
- načrtovane, vodene vzgojne dejavnosti za otrokov vsestranski razvoj, vključno z gibanjem na prostem, s sprehodi, z različnimi ogledi, obiski in prireditvami;
- priprava na kosilo s higienskimi opravili;
- kosilo ob 11.15 (1. st. obdobje), ob 11.30 (kombiniran oddelek, odd. 3-4 let), ob 11.45 oz. ob 12.00 (2. st. obdobje);
- sledi umivanje, priprava na počitek oz. umirjene/sprostitvene dejavnosti po kotičkih v igralnici;
- popoldanska malica, igralne dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem do odhoda otrok domov.

Okvirno sta določena le čas prehranjevanja in počitek otrok. Tudi tu dopuščamo odstopanja do cca. pol ure in se prilagajamo individualnim potrebam otrok. Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami/potrebami posameznega otroka. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, nudimo različne umirjene dejavnosti. V oddelkih prvega starostnega obdobja se med letom postopoma približujemo dnevnemu redu vrtca. Izvajajo se različne vzgojne aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost.

 


Vpis in izpis iz vrtca, prosta mesta

Vpis v vrtec
Vpis otrok v dnevni program za novo šolsko leto bo potekal predvidoma v marcu 2020 (za sprejem otrok s 1. 9. 2020). Otroke sprejemamo glede na prosta mesta in kriterije Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. V vrtec sprejemamo tudi med letom, če imamo prosta mesta.

Stalni izpis
Če se starši odločite za stalni izpis otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec Izjava o stalnem izpisu otroka iz vrtca (izpisnica)(dobite ga pri vzgojitelju ali na spletni strani v dokumentih - obrazci in vloge). Izjavo o izpisu morate vložiti najmanj deset delovnih dni pred želenim datumom izpisa. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Začasni izpis

Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na področju Občine Naklo lahko starši oz. skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Starši,ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo,to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj polno enomesečno in največ dvomesečno odsotnost otroka (za en mesec se šteje 20 delovnih dni). Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 odstotkov plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Začasni izpis otroka iz vrtca oziroma rezervacijo za čas odsotnosti otroka lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši ste dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Obrazec Izjava o začasnem izpisu otroka iz vrtca (rezervacija) dobite pri vzgojitelju ali na spletni strani v dokumentih - obrazci in vloge.

Starši,ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka,lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka. Začasni izpis otroka staršev s stalnim bivališčem drugih občin se obračuna glede na sklepe občin, v katerih imajo stalno bivališče.


Prosta mesta

Informacije o prostih mestih se nahajajo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Default.aspx. Za podrobnejše informacije o vpisu v posamezni vrtec se obrnite na vrtec.


Programska predstavitev vrtca

Dnevni program
Skladno z Zakonom o vrtcih načrtujemo in organiziramo dnevni program (redni program), ki traja od 6 do 9 ur in je namenjen otrokom od 1. leta oz. od dopolnjenega 11. meseca starosti (in zaključka porodniškega dopusta) do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki temelji na upoštevanju otrokovih individualnih razlik v razvoju in učenju, na upoštevanju celostnega in uravnoteženega razvoja otrok, zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki. Prav tako zagotavlja večjo avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.

Vrtec izvaja redni program, ki je javno veljavni program za predšolske otroke za območje celotne Slovenije. Program zajema naslednja področja dejavnosti: jezik, umetnost, družbo, naravo,  gibanje, matematiko. Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikuluma za vrtce. Vzgojno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti.

Načrtovanje vzgojnega dela pri posameznih področjih dejavnosti ter izbira metod je odvisna od zastavljenih ciljev in razvojnih značilnosti otrok. Izbira vsebin je primerna otrokovi starosti in sposobnostim.

Temeljna metoda učenja v vrtcu je igra. Poleg skupne oblike dejavnosti uporabljamo tudi obliko dela v majhnih skupinah (po kotičkih) in delo s posameznim otrokom (individualizacija dela).

Izvajamo tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina pripravi individualizirane programe, ki se izvajajo koordinirano in timsko. Sodelovanje poteka med strokovnimi delavci v oddelku, zunanjimi sodelavci ter svetovalno službo vrtca. Vsi zaposleni smo naklonjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje otrok v vrtec in v program, ki otroku zagotavlja nove možnosti za optimalen razvoj.

Obogatitveni program
To so vsebine in dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev, skladne so s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake oz. izvajalce.

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe ter igrišča in obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev.  Pri izvajanju obogatitvenega programa lahko nastanejo stroški kot npr. prevoz, vstopnine ipd. Obogatitveno dejavnost načrtuje vzgojitelj v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi vsem staršem na roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta in od staršev dobi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V tem primeru so starši tudi plačniki le-te. Podrobnejše informacije o dejavnostih oddelka starši izvedo na prvem roditeljskem sestanku. S temi dejavnostmi popestrimo življenje in igro otrok med bivanjem pri nas. Glede na izkazan interes otrok se letni delovni načrt oddelka po potrebi lahko tudi dopolni med letom.

Načrtovane obogatitvene dejavnosti v tem šolskem letu: Varnost v prometu (obisk policista in druge preventivne dejavnosti), Skrb za zdrave zobe (obisk zobne asistentke), Mesec požarne varnosti (obisk gasilcev, vaja evakuacije ipd.), Bralni nahrbtnik/Pravljični kovček/Pravljični stol, Predšolska bralna značka, Palček Bralček, Cici Vesela šola, Teden otroka, Dan odprtih vrat, otroške in druge dramske predstave, dramsko-lutkovni abonma strokovnih delavcev (predstave vzgojiteljic za otroke), akcije okoljske vzgoje (ločevanje odpadkov, zbiranje odpadnega papirja, plastičnih zamaškov, baterij ipd.), dobrodelne – humanitarne akcije (npr. zbiranje za zavetišče, zbiranje mehkih igrač, šolskih potrebščin, hrane ipd.), naravoslovne akcije, Veseli december, Dedek Mraz, Pižama žur, fotografiranje skupine otrok (spomladi), vesele igre na snegu, pustovanje, pustni sprevod, materinski dan, obiski med skupinami in vrtci, praznovanja rojstnih dni in drugo, sprehodi v bližnjo okolico in izleti (npr. živalski vrt, Kekčeva dežela ipd.), različni obiski oz. ogledi (npr. kmetije, gasilske ali policijske postaje, šole, Doma za starejše občane Naklo, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Prešernovega gledališča Kranj, Prirodoslovnega muzej v Ljubljani, Tržiškega muzeja, knjižnice, lekarne, pošte ter obiski drugih – lovca, čebelarja, čarovnika), spoznavanje poklicev naših staršev, pohodi (Strahinj, Cegelnica, Okroglo, Kriva jelka in Zadraga), srečanja s starimi starši, zaključki ob koncu šolskega leta v obliki srečanj, piknikov ali izletov/pohodov skupaj s starši.

V Vrtcu Mlinček bomo nadaljevali z glasbenim vrtiljakom Prepevajmo skupaj - petje več skupin hkrati - medsebojno druženje skupin (vsi strokovni delavci). V Vrtcu Jelka pa bo otroški pevski zborček vodila Tanja Žgajnar.

V vrtcu bomo še naprej imeli pravljične minute oziroma obiske knjižničarke oz. knjižničarja. Otroci bodo obiskovali tudi knjižnice.

Tudi v tem letu bomo velik poudarek dali gibanju, ki bo tudi ena izmed letošnjih prednostnih nalog vrtca. Z igro in gibanjem bodo otroci pridobili raznovrstne izkušnje in tako skozi različne gibalne vaje, ob uporabi različnih rekvizitov, razvijali telesne sposobnosti.

Za vse otroke in njihove starše bomo spomladi v Naklem organizirali 8. Rožletov tek Mamica, očka – tecimo skupaj, kamor bomo povabili tudi otroke iz Vrtca Jelka.

Izvedli bomo tudi tečaj plavanja, ki bo potekal dopoldan za otroke, ki bodo šli naslednje šolsko leto v 1. razred oz. za oddelke najstarejših otrok (odd. 10, 11, 12 v Mlinčku in odd. 4 v Jelki). V spremstvu strokovnih delavcev se bodo predšolski otroci z avtobusom vozili na olimpijski bazen v Kranj, kjer bo tečaj potekal pod vodstvom šolanih plavalnih učiteljev z ustrezno licenco za izvajanje učenja plavanja. Tudi letos bomo prosili Občino Naklo, da bi za vse predšolske otroke, ki se tečaja udeležijo prvič, v celoti pokrila stroške plavalnega tečaja. Koordinator tečaja je Matjaž Zupin.

V Vrtcu Mlinček bo letos praznovanje 5. rojstnega dne vrtca, in sicer najprej v obliki jutranje čajanke. V dopoldanskem času pa bomo imeli rojstnodnevno zabavo.

V Tednu otroka, ki bo od 7. do 13. oktobra, bomo pripravili pester program za otroke. Osrednja tema bo »Naše pravice«. Izhodišče je pesem Toneta Pavčka z istim naslovom. Poleg zanimivega dopoldanskega programa za otroke bo v tem tednu organizirano tudi srečanje za starše.

Mesec oktober bo Mesec požarne varnosti. V ta namen bomo pripravili nekaj preventivnih akcij in si ogledali gasilski dom ali na obisk povabili gasilce. Projekt poteka pod okriljem Ministrstva za obrambo, vodi ga Uprava RS za zaščito in reševanje oz. Gasilska zveza Slovenije. Tematika letošnjega meseca varstva pred požari bo namenjena splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida.

Mesec december bo v obeh vrtcih praznično obarvan z različnimi dejavnostmi za otroke. V Vrtcu Jelka bo potekala tradicionalna prireditev Prižgimo si lučke – gre za srečanje s starši, na katerem se otroci predstavijo s krajšim kulturnim programom, na jelki pred vrtcem pa prižgemo lučke, ki nam svetijo ves praznični december.

Prometno ozaveščanje otrok se bo izvajalo kot medpodročna dejavnost in bo namenjena spodbujanju in razvijanju občutka lastne odgovornosti. Otroke bomo seznanjali z nevarnostmi na cesti in jih spodbujali k samostojni, varni, previdni ter pravilni reakciji v prometu. Pri tem programu veliko pomaga tudi zgled odraslih – staršev in vzgojiteljev. Povezovali se bomo tudi s Policijsko postajo Kranj in s policistom Romanom Andoljškom (varnost v prometu in prometna vzgoja, pravilno prečkanje ceste, hoja ob robu cestišča ali po pločniku, uporaba svetlečih brezrokavnikov na sprehodu, upoštevanje pravil v skupini, ustrezno reševanje konfliktnih situacij, predstavitev dela policista in policijske postaje itd.). Oddelki s starejšimi otroki pa bodo sodelovali tudi v projektu Pasavček.

V tem letu bomo v Mlinčku še naprej skrbeli za povezovanje oz. sodelovanje s starejšimi, in sicer se bomo vsakodnevno srečevali s sosedi – stanovalci Doma za starejše občane Naklo ter tako spodbujali medgeneracijsko sodelovanje.

Vključeni bomo tudi v Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Gre za najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Namen projekta je opozarjanje na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. V okviru vrtca bomo pripravili nekaj dejavnosti v ta namen, na obisk v vrtec pa bomo povabili tudi stanovalce DSO Naklo.
V vrtcu bomo organizirali tudi dve zbiralni akciji odpadnega papirja (jeseni in spomladi). Denar, ki ga bomo dobili od akcije, bomo namenili za (delno) kritje stroškov obogatitvenih dejavnosti.

Tako kot lani bomo tudi letos v vrtcu izvajali različne dobrodelne – humanitarne akcije (zbirali plastične zamaške za društvo Vesele nogice, odpadne baterije, stare odslužene mobilne telefone, šolske potrebščine, hrano ipd.). Med šolskim letom bomo tako sodelovali v različnih projektih in natečajih (glede na ponudbe med letom, kot npr. Nivea – Podajmo si roko, Anina zvezdica, Pokloni zvezek itd.).

V vrtcu v Dupljah bomo tudi v tem letu sodelovali s Turističnim društvom Pod krivo jelko (pohod z baklami, gregorjevo).

Vse te obogatitvene dejavnosti popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcih in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene.

Projekti v vrtcu (več v Letnem delovnem načrtu)

- Otrokov portfolio
- Projekt Trajnostna mobilnost
- Mednarodni projekt Pomahajmo v svet
- Projekt Mali sonček
- Projekt Kulturna dediščina domačega kraja z okolico
- Projekt Zdravje v vrtcu
- Varno s soncem
- Projekt vrtca Mlinček – Travniški vrtec
- Projekt vrtca Jelka – Gozdni vrtec
- Pasavček
- Predšolska bralna značka (PBZ) in aktivnosti s knjižničarko
- Tradicionalni slovenski zajtrk
- Akcija Simbioza giba
- Projekt Vadba med delovnim časom - minuta za zdravje
- Projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 2019/2020

Dodatni program
V vrtcu bomo na podlagi vlog oz. ponudb zunanjim izvajalcem omogočili, da ponudijo svoje dejavnosti. Starši bodo vse ponudbe in prijave k dodatnim (popoldanskim) dejavnostmi lahko dobili v kotičku za starše, ki ga imamo v vrtcu. Te dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca, kar je v pristojnosti vodstva vrtca. Programe dodatno finančno krijejo starši. Za vključitev otrok v dodatne dejavnosti se odločijo starši skupaj z otrokom na podlagi ponudbe. Pri vključevanju je seveda odločilnega pomena otrokova pripravljenost za tako dejavnost. Te dodatne dejavnosti omogočamo predvsem na željo staršev, saj jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v različne ustanove, ki ponujajo podobne dejavnosti, in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom. Primer ponujenih dejavnosti izvajalcev (glede na ponudbe): plesni tečaj/plesne urice, tečaj tujega jezika, glasbene urice, ritmična gimnastika, gibalne urice, tečaj rolanja, smučanja ipd. Vse naštete dodatne dejavnosti bodo potekale v popoldanskem času.


Sodelovanje z okoljem

Sodelovanje z osnovno šolo
Sodelovanje z občino, podjetniki in drugimi institucijami
Sodelovanje s kulturnimi, z vzgojno-izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami oz. institucijami


Sodelovanje s starši 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Sodelovanje s starši bo potekalo na različnih nivojih in preko utečenih oblik (pogovorne ure, roditeljski sestanki, strokovno predavanje, šola za starše, sodelovanje s svetovalno službo, s pomočnico ravnatelja in z ravnateljem, različna srečanja oz. delavnice skupaj s starši/starimi starši in otroki, prireditve, izleti in druga neformalna srečanja).

Starše bomo informirali preko oglasnih desk v vrtcu, t. i. kotička za starše, oglasnih desk pred igralnico, publikacije vrtca, različnih zloženk, plakatov, spletne strani šole z vrtcem (predstavitve vrtca, vrtec v slikah, arhiv dogodkov, dokumenti, obrazci, aktualna obvestila). Starše bomo obveščali o aktualnih zadevah, ki se nanašajo na delo v oddelku, tudi preko eAsistenta za vrtce, če se bodo seveda odločili za tak način komuniciranja/sodelovanja. Na prvem roditeljskem sestanku bomo starše poprosili za e-naslove ter jim razdelili prijavnice za eAsistent za vrtce. Vključitev v storitev eAsistenta za starše velja dokler bo otrok obiskoval vrtec oziroma do preklica. Za starše je to brezplačno orodje, ki omogoča pošiljanje sporočil med vrtcem in starši, vpogled na oglasno desko, pregled fotografij otroka.
Starši bodo otrokovo odsotnost iz vrtca še naprej odjavljali preko e-portala (Vasco).

Pogovorne ure (starši – vzgojitelj in vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja) - enkrat mesečno in po potrebi oziroma po dogovoru:
- Vrtec Mlinček: prvi torek v mesecu;
- Vrtec Jelka: prvi torek v mesecu.

Roditeljski sestanki (september, marec, junij)

Predavanja za starše in šola za starše
Organizirali bomo tudi izobraževanje za starše in delavnice v okviru šole za starše (kuharske in glasbene delavnice). O točnih vsebinah in datumih bomo starše pravočasno obvestili. Šola za starše bo tako obsegala srečanja v popoldanskem času. Za starše otrok vrtca bo šola za starše brezplačna.

Program neformalnih srečanj s starši: predstavitev poklicev po dogovoru z vzgojiteljem (npr. mama medicinska sestra na obisku v vrtcu), sodelovanje staršev pri akcijah za urejanje okolja, pomoč pri izvedbi različnih delavnic, spremstvo na izletih ipd.

Svet staršev (predstavniki staršev posameznih oddelkov – izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih)

Svet zavoda (v svetu sodelujeta tudi dva predstavnika vrtca: predstavnik staršev in predstavnik zaposlenih)

Šolski sklad
Mandat upravnega odbora sklada traja 2 leti. Sestavljajo ga štirje predstavniki staršev (trije iz šole in eden iz vrtca), ki jih predlaga svet staršev, in trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole.

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec