O VRTCU

Leto 2023/2024

Vrtec deluje kot organizacijska enota (v nadaljnjem besedilu OE) v okviru javnega zavoda Osnovna šola Naklo. Ustanovitelj OŠ Naklo je Občina Naklo.

V tem šolskem letu imamo skupaj 16 oddelkov. Med šolskim letom se število vpisanih otrok spreminja zaradi dodatnih vpisov ali izpisov otrok.

Vzgojno-izobraževalno dejavnost izvajamo na dveh lokacijah, in sicer:
– v Vrtcu Mlinček v Naklem in
– v Vrtcu Jelka v Dupljah.

Vrtec danes

Vrtec Mlinček

Enota v Naklem

naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00 
telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka: mag. Gabrijela Masten: 04 277 01 06
Vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo
Andreja Hafner Krek: telefon: 04 277 01 05, e-pošta: andreja.hafner@os-naklo.si
Andreja Plut: telefon: 04 277 01 05, e-pošta: andreja.plut@os-naklo.si
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Nina Marjanovič: 04 257 10 06, e-pošta: nina.marjanovic@os-naklo.si oziroma 
Iris Hrženjak: 04 277 01 63, e-pošta: iris.hrzenjak@os-naklo.si
knjigovodja (plačilo vrtca, položnice): Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

Vrtec Jelka

 enota v Dupljah

naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-poštavrtec.jelka@os-naklo.si

V Vrtec Mlinček

V VRTCU MLINČEK v Naklem je 12 oddelkov: 5 oddelkov 1. starostnega obdobja (od 11. meseca do 3. leta otrokove starosti) in 6 oddelkov 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ter en kombinirani oddelek (otroci 1. in 2. starostnega obdobja).

Za vzgojo, varstvo in nego skrbi 11 vzgojiteljic in 1 vzgojitelj ter 13 vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic (dve za zagotavljanje sočasnosti strokovnih delavcev v oddelku – na obeh lokacijah vrtca) in 1 vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice.

Stavba ima dva glavna vhoda, in sicer prvi (rumeni) vhod je za otroke 1-3 let (vhod 1 in 2), drugi (zeleni) vhod pa za otroke 3-6 let (vhod 3 in 4). Pri vhodih v vrtec je domofon – tipka za vsako igralnico, kamor starši pritisnejo, ko pridejo iskat otroka.

V pritličju je 12 igralnic, dva dodatna prostora (ustvarjalnica in sanjarnica), knjižnica, telovadnica, velika lastna kuhinja, garderobe za otroke, skupni prostori, velik večnamenski prostor (avla) za različne družabnosti, mali prostori z igrali oz. kotički, kabineti za vzgojne pripomočke, prostori za individualno delo, pisarne. V kleti vrtca je še pralnica, toplotna postaja, shramba, arhiv, prostor za hišnika. V nadstropju pa je zbornica, pisarna vodje in svetovalne delavke, garderobe za strokovne delavke in galerija.

V Mlinčku so vse igralnice v pritličju (večina jih je na južni strani), vsaka ima izhod na zunanjo pokrito teraso, kar omogoča, da so otroci lahko zunaj tudi v slabem vremenu. Vse igralnice so smiselno povezane z velikim večnamenskim prostorom in tudi s telovadnico.

V vsaki igralnici je t.i. kotiček za umik – kotiček gozdiček (s fototapeto brezovega gozdička in z zelenimi vrečami za sedenje oziroma blazinami za sproščanje, umiritev…). Ta kotiček v igralnici se vsebinsko lepo povezuje s kotički za branje, ljubkovanje, počitek in dom – družina. Kotiček bogati izvajanje drugih dejavnosti in otrokovo dojemanje prostora.

Pred igralnicami so tudi skupna igrala »mlinčki oz. mlinska kolesa« s čutno potjo – multisenzorični kotiček z interaktivnimi in didaktičnimi igrali.

Vrtec ima prostorno zunanje otroško igrišče z zanimivimi igrali, s prostorom za igro z žogo, vožnjo s skiroji, poganjalci ipd. Del površin je asfaltnih, del travnatih. Gre za enostavne, sestavljene in kompleksne igralne enote, ki so razvrščene za otroke 1. in 2. st. obdobja (ločeno za otroke 1-3 let in za otroke 3-6 let). Na igrišču je tudi hiška za shranjevanje zunanjih igral, rekvizitov, t.i. igralnica na prostem, »adrenalinski park« in druga kombinirana igrala (mali in veliki mlinček itd.).

 

V VRTCU JELKA v Dupljah so 4 oddelki, od tega dva oddelka 1. starostnega obdobja in dva oddelka 2. starostnega obdobja. Za vzgojo, varstvo in nego skrbijo 4 vzgojiteljice in 3 vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic in 1 vzgojitelji predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice.

Vrtec se nahaja v stavbi Podružnične šole Duplje. Vse igralnice v pritličju imajo pokrito teraso z izhodom na travnato igrišče.

V stavbi je tudi razdelilna kuhinja, telovadnica in knjižnica.

Ob stavbi sta dve otroški igrišči z zunanjimi igrali, veliko asfaltno igrišče in travnate površine, kjer se otroci lahko igrajo različne dejavnosti.

Gre za vrtec na vasi, ki je povezan z naravo – gozd, polja, veliko je pešpoti. Pred vrtcem je urejeno veliko parkirišče. Prav tako je urejeno parkirišče na južni strani vrtca pri igralih.

 

Poslovni čas

Poslovni čas je prilagojen potrebam staršev (pregled anketnih vprašalnikov za starše glede njihovih potreb po otrokovem varstvu, september in je potrjen na svetu zavoda.

– Vrtec Mlinček v Naklem: od 6.00 do 16.00

– Vrtec Jelka v Dupljah: od 6.00 do 16.00

Praviloma poslujemo vse leto, in sicer vsak delovnik od ponedeljka do petka. V času šolskih počitnic oz. manjše prisotnosti otrok v vrtcu spremenimo organizacijo in obseg vzgojnega dela (starše o tem obvestimo). Tako zaradi racionalne organizacije in obveze koriščenja letnega dopusta zaposlenih v času šolskih počitnic ter pred oz. med prazniki posluje samo Vrtec Mlinček v Naklem oziroma po potrebi tudi vrtec v Dupljah. V času dežurnega varstva otroke združujemo, zagotovimo pa prisotnost strokovnih delavcev z obeh lokacij. Združujemo na osnovi predhodno zbranih vprašalnikov staršev o prisotnosti otrok v vrtcu (šolske počitnice, pred oz. med prazniki).

 

Potek dneva v vrtcu:

Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelkih zahteva fleksibilen dnevni red:
– prihod otrok v vrtec (zbiranje oziroma združevanje) od 6. ure dalje;
– igralne dejavnosti, počitek za otroke, ki to želijo, potrebujejo;
– priprava na zajtrk s higienskimi opravili;
– zajtrk ob 8.15;
– higienska opravila;
– načrtovane, vodene vzgojne dejavnosti za otrokov vsestranski razvoj, vključno z gibanjem na prostem, s sprehodi, z različnimi ogledi, obiski in prireditvami;
– priprava na kosilo s higienskimi opravili;
– kosilo ob 11.15 (1. st. obdobje), ob 11.30 (kombiniran oddelek, odd. 3-4 let), ob 11.45 oz. ob 12.00 (2. st. obdobje);
– sledi umivanje, priprava na počitek oz. umirjene/sprostitvene dejavnosti po kotičkih v igralnici;
– popoldanska malica, igralne dejavnosti v prostorih vrtca ali na prostem do odhoda otrok domov.

Okvirno sta določena le čas prehranjevanja in počitek otrok. Tudi tu dopuščamo odstopanja do cca. pol ure in se prilagajamo individualnim potrebam otrok. Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami/potrebami posameznega otroka. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo, nudimo različne umirjene dejavnosti. V oddelkih prvega starostnega obdobja se med letom postopoma približujemo dnevnemu redu vrtca. Izvajajo se različne vzgojne aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost.

 

Vpis v vrtec

Vpis otrok v dnevni program za novo šolsko leto poteka predvidoma v marcu (za sprejem otrok s 1. 9. novega šolskega leta). Otroke sprejemamo glede na prosta mesta in kriterije Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. V vrtec sprejemamo tudi med letom, če imamo prosta mesta.

 

Stalni izpis

Če se starši odločite za stalni izpis otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec Izjava o stalnem izpisu otroka iz vrtca (izpisnica)(dobite ga pri vzgojitelju ali na spletni strani v dokumentih – obrazci in vloge). Izjavo o izpisu morate vložiti najmanj deset delovnih dni pred želenim datumom izpisa. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

 

Začasni izpis

Na podlagi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na področju Občine Naklo lahko starši oz. skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.

Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj polno enomesečno in največ dvomesečno odsotnost otroka (za en mesec se šteje 20 delovnih dni).

Starši plačajo rezervacijo v višini 40 odstotkov plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

Začasni izpis otroka iz vrtca oziroma rezervacijo za čas odsotnosti otroka lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši ste dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Obrazec Izjava o začasnem izpisu otroka iz vrtca (rezervacija) dobite pri vzgojitelju ali na spletni strani v dokumentih – obrazci in vloge.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka. Začasni izpis otroka staršev s stalnim bivališčem drugih občin se obračuna glede na sklepe občin, v katerih imajo stalno bivališče.


Prosta mesta

Informacije o prostih mestih se nahajajo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Default.aspx. Za podrobnejše informacije o vpisu v posamezni vrtec se obrnite na vrtec.

 

Programska predstavitev vrtca

Dnevni program

Skladno z Zakonom o vrtcih načrtujemo in organiziramo dnevni program (redni program), ki traja od 6 do 9 ur in je namenjen otrokom od 1. leta oz. od dopolnjenega 11. meseca starosti (in zaključka porodniškega dopusta) do vstopa v šolo. Obsegajo vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki temelji na upoštevanju otrokovih individualnih razlik v razvoju in učenju, na upoštevanju celostnega in uravnoteženega razvoja otrok, zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod in oblik dela z otroki. Prav tako zagotavlja večjo avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev.

Vrtec izvaja redni program, ki je javno veljavni program za predšolske otroke za območje celotne Slovenije. Program zajema naslednja področja dejavnosti: jezik, umetnost, družbo, naravo,  gibanje, matematiko. Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikuluma za vrtce. Vzgojno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti.

Načrtovanje vzgojnega dela pri posameznih področjih dejavnosti ter izbira metod je odvisna od zastavljenih ciljev in razvojnih značilnosti otrok. Izbira vsebin je primerna otrokovi starosti in sposobnostim.

Temeljna metoda učenja v vrtcu je igra. Poleg skupne oblike dejavnosti uporabljamo tudi obliko dela v majhnih skupinah (po kotičkih) in delo s posameznim otrokom (individualizacija dela).

Izvajamo tudi program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skupina pripravi individualizirane programe, ki se izvajajo koordinirano in timsko. Sodelovanje poteka med strokovnimi delavci v oddelku, zunanjimi sodelavci ter svetovalno službo vrtca. Vsi zaposleni smo naklonjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje otrok v vrtec in v program, ki otroku zagotavlja nove možnosti za optimalen razvoj.

 

Obogatitveni program

To so vsebine in dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev, skladne so s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake oz. izvajalce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe ter igrišča in obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev. Pri izvajanju obogatitvenega programa lahko nastanejo stroški kot npr. prevoz, vstopnine ipd. Obogatitveno dejavnost načrtuje vzgojitelj v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi vsem staršem na roditeljskem sestanku na začetku šolskega leta in od staršev dobi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. V tem primeru so starši tudi plačniki le-te (stroški obračunani na mesečni položnici poleg rednega programa). Glede na izkazan interes otrok se letni delovni načrt oddelka po potrebi lahko tudi dopolni med letom.
Z vsemi dejavnostmi in projekti želimo otrokom popestriti bivanje v vrtcu. Nekatere načrtovane dejavnosti (v nadaljevanju) se bodo izvajale le za določene oddelke otrok (primerne otrokovi starosti) in skladno s predstavitvijo dejavnosti na prvih roditeljskih sestankih ter v dogovoru s starši med šolskim letom.


Načrtovane obogatitvene dejavnosti v vrtcu Mlinček
:

 • varnost v prometu,
 • skrb za zdrave zobe (dejavnosti bodo zgolj formalne oblike, prenos informacij bo prilagojen brezkontaktnemu delu v oddelku, z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ), oddelki starosti 5-6 let,
 • mesec požarne varnosti (obisk gasilcev, vaja evakuacija),
 • pravljični dan, pravljične minutke (dejavnosti izvedene v okviru posameznih oddelkov),
 • Cici Vesela šola (glede na zdravstvene razmere izvedeno v oddelku starejših otrok),
 • teden otroka (dejavnosti bodo potekale po oddelkih),
 • veseli december in dedek Mraz,
 • pižama žur (za predšolske oddelke),
 • fotografiranje skupine otrok,
 • vesele igre na snegu,
 • pustovanje, pustni sprevod,
 • materinski dan,
 • praznovanja rojstnih dni (v obliki zabavnih iger, rajanja, prepevanja oziroma glede na želje slavljenca, brez prinašanja hrane s strani staršev),
 • sprehodi v bližnjo okolico,
 • pohodi (Strahinj, Cegelnica, Okroglo, Kriva jelka in Zadraga),
 • srečanja s starši (odvisno od zdravstvene situacije),
 • zaključki ob koncu šolskega leta v obliki srečanj, piknikov ali izletov/pohodov skupaj s starši, izvedba odvisna od epidemiološke slike.

V vrtcu bomo organizirali tudi dve zbiralni akciji odpadnega papirja (jeseni in spomladi). Denar, ki ga bomo dobili od akcije, bomo letos namenili za obogatitvene dejavnosti oziroma za nakup igrač.

Tako kot lani bomo tudi letos v vrtcu izvajali različne dobrodelne – humanitarne akcije. Sodelovanje v projektih in natečajih (glede na ponudbe med letom, kot npr. Nivea – Podajmo si roko, Anina zvezdica, Pokloni zvezek itd.) bo odvisno od epidemiološke slike.

Vse te obogatitvene dejavnosti popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcih in jih organiziramo z namenom, da bi bilo življenje v vrtcih še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene.

Tudi v tem letu bomo velik poudarek dali gibanju in to v večji meri na prostem, ki bo tudi ena izmed letošnjih prednostnih nalog vrtca. Z igro in gibanjem bodo otroci pridobili raznovrstne izkušnje in tako skozi različne gibalne vaje, ob uporabi različnih rekvizitov, razvijali telesne sposobnosti v prostoru in na prostem.

Organizacija oziroma izvedba že tradicionalnega Rožletovega teka »Mamica, očka – tecimo skupaj«, (v spomladanskem času), bo potekala le, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale.

Tečaj plavanja je predviden v dopoldanskem času za otroke, ki bodo šli naslednje šolsko leto v 1. razred oz. za oddelke najstarejših otrok. V spremstvu strokovnih delavcev se bodo predšolski otroci pet z avtobusom vozili na olimpijski bazen v Kranj, kjer bo tečaj potekal pod vodstvom šolanih plavalnih učiteljev Zavoda za šport Kranj z ustrezno licenco za izvajanje učenja plavanja. Občina Naklo naj bi za otroke, ki bodo šli v šolo, v celoti pokrila stroške plavalnega tečaja.

Tudi v Tednu otroka bodo dejavnosti potekale po oddelkih.

Mesec oktober bo Mesec požarne varnosti. Dejavnosti v tem mesecu bodo prav tako prilagojene zdravstveni situaciji.

Mesec december bo v obeh vrtcih praznično obarvan z različnimi dejavnostmi z različnih področij.

Prometno ozaveščanje otrok se bo izvajalo kot medpodročna dejavnost in bo namenjena spodbujanju in razvijanju občutka lastne odgovornosti. Otroke bomo seznanjali z nevarnostmi na cesti in jih spodbujali k samostojni, varni, previdni ter pravilni reakciji v prometu. Pri tem programu veliko pomaga tudi zgled odraslih – staršev in vzgojiteljev. Povezovali se bomo tudi s Policijsko postajo Kranj in s policistom Romanom Andoljškom (varnost v prometu in prometna vzgoja, pravilno prečkanje ceste, hoja ob robu cestišča ali po pločniku, uporaba svetlečih brezrokavnikov na sprehodu, upoštevanje pravil v skupini, ustrezno reševanje konfliktnih situacij, predstavitev dela policista itd.).

V tem letu bomo v Mlinčku (glede na ugodno zdravstveno situacijo, ki bi to dopuščala) še naprej skrbeli za povezovanje oz. sodelovanje s starejšimi oziroma s stanovalci Doma za starejše občane Naklo.

Načrtovane obogatitvene dejavnosti v vrtcu Jelka:

 • dramski abonma (izvajajo strokovne delavke vrtca),
 • pevski zborček,
 • tečaj plavanja – za predšolske otroke,
 • pižama žur – za predšolske otroke,
 • Kekčeva dežela,
 • prireditve Prižgimo si lučke,
 • gregorjevo,
 • teden otroka,
 • veseli december, dedek Mraz,
 • pustno rajanje, pustni sprevod,
 • zbiralne akcije odpadnega papirja, jeseni in spomladi, denar od zbranega papirja bo namenjen za plačilo obogatitvenih dejavnosti,
 • fotografiranje oddelkov,
 • pravljične minute s knjižničarjem, obisk knjižnice,
 • obisk živalskega vrta,
 • varnost na cesti, v prometu (preventivne dejavnosti), dejavnosti bodo namenjene razvijanju in spodbujanju lastne odgovornosti, jih seznanjali z nevarnostmi v prometu ter pravilnim reakcijam na cesti. Sodelovali bomo tudi s policistom (varnost v prometu in prometna vzgoja, pravilno prečkanje ceste, hoja po robu cestišča ali po pločniku, uporaba odsevnih brezrokavnikov na sprehodu, predstavitev dela policista) in Policijsko postajo Kranj,
 • skrb za zdrave zobe (obisk zobne asistentke v oddelku 4),
 • mesec požarne varnosti (obisk gasilcev, preventivne akcije ipd.),
 • predšolska bralna značka – družinsko branje, Palček Bralček, CiciVesela šola, knjižnica,
 • akcije okoljske vzgoje: ločevanje odpadkov, zbiranje odpadnih baterij, plastičnih zamaškov ipd.
 • sodelovanje pri med letom ponujenih natečajih npr. Anina zvezdica (zbiranje hrane), Pokloni zvezek (zbiranje šolskih potrebščin),
 • materinski dan,
 • praznovanje rojstnih dni,
 • pohodi do Krive Jelke, Zadrage, Strahinja,
 • zaključki posameznih oddelkov ob koncu šolskega leta skupaj s starši (izvedba odvisna od takratne epidemiološke slike).

Ostali projekti vrtca podrobneje predstavljeni v zavihku Projekti.

Dodatni program

Gre za dodatne (plačljive) popoldanske dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci po poslovnem času vrtca. Uporaba vrtčevskih prostorov do nadaljnjega ni možna, zato ob začetku šolskega leta teh dejavnosti v vrtcu ni. Zunanji izvajalci bodo obveščeni, ko/če bo. V vrtcu torej bo, če bodo razmere dopuščale, na podlagi vlog oz. ponudb zunanjim izvajalcem omogočeno, da ponudijo svoje dejavnosti (npr. plesne skupine, športne skupine, ritmična gimnastika, tečaj rolanja ipd.). Starši otroke prijavijo direktno izvajalcem. Te dejavnosti časovno ne smejo posegati v program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se izpraznijo posamezni prostori vrtca, kar je v pristojnosti vodstva vrtca. Za vključitev otrok v dodatne dejavnosti se odločijo starši skupaj z otrokom na podlagi ponudbe. Pri vključevanju je seveda odločilnega pomena otrokova pripravljenost za tako dejavnost.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
Sodelovanje s starši bo potekalo na različnih nivojih.

Prvi roditeljski sestanki so oziroma bodo potekali na prostem (v živo), prav tako uvodni razgovori s starši otrok novincev (pred uvajanjem).

Starše bomo informirali preko oglasnih desk v vrtcu, t. i. kotička za starše, oglasnih desk pred igralnico, publikacije vrtca, različnih zloženk, plakatov, spletne strani vrtca (predstavitve vrtca, vrtec v slikah, arhiv dogodkov, dokumenti, obrazci, aktualna obvestila).

Starše bomo obveščali o aktualnih zadevah, ki se nanašajo na delo v oddelku, tudi preko eAsistenta za vrtce. Vključitev v storitev eAsistenta za starše velja dokler bo otrok obiskoval vrtec oziroma do preklica. Za starše je to brezplačno orodje, ki omogoča pošiljanje sporočil med vrtcem in starši, vpogled na oglasno desko, pregled fotografij otroka.

Starši bodo otrokovo odsotnost iz vrtca še naprej odjavljali preko e-portala Vasco.

Pogovorne ure (starši – vzgojitelj in vzgojitelj – pomočnik vzgojitelja) – enkrat mesečno in po potrebi oziroma po dogovoru. Način komuniciranja: v živo, elektronsko, telefonsko ipd.

Roditeljski sestanki (september, marec, junij).

Predavanja za starše in šola za starše

Organizirali bomo tudi izobraževanje za starše in delavnice v okviru šole za starše (kuharske in glasbene delavnice). O točnih vsebinah in datumih bomo starše pravočasno obvestili.

 

Program neformalnih srečanj s starši: po dogovoru.

Svet staršev (predstavniki staršev posameznih oddelkov – izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih)

 

Svet zavoda 

Šolski sklad

Mandat upravnega odbora sklada traja 2 leti. Sestavljajo ga štirje predstavniki staršev (trije iz šole in eden iz vrtca), ki jih predlaga svet staršev, in trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole.

Več v povezavi do LDN…letni delovni načrt 2023/2024

Dostopnost