NA-MA POTI

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov

Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot razvojni VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo, nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Veščine

Objavljeno

21. julija, 2021

Dostopnost