vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Drugi projekti  

Projekt Otrokov portfolio
Nadaljevali bomo s projektom vodenja otrokovega portfolia (listovnika) oz. osebne mape otroka – zbirke gradiv o otrokovem življenju, razvoju in učenju, ki smo ga uspešno izvajali pretekla leta. Vsak otrok ima svojo mapo, ki jo čez poletje odnese domov in jo v vrtec ponovno prinese septembra. Cilji projekta so usmerjeni k drugačnemu načinu opazovanja in spremljanja otrokovega razvoja ter omogočajo spoznavanje otroka, da bi vedeli, kako ga motivirati za učenje, kakšni so njegovi učni stili in kaj je tisto, kar posamezniku omogoča pot do cilja, da bo uspešen. Otrok se uči spremljati svoj razvoj preko svoje mape, ki mu je v vrtcu na voljo, da jo prelistava, dopolnjuje, komentira in deli svoje izkušnje, vedenja, dileme ter majhne in velike uspehe s strokovnimi osebami, vrstniki in starši. Portfolio je vedno zgodba o uspehu. Izjemnega pomena so pri projektu starši, saj so bistven člen v razvoju otroka in pripomorejo k primerni oceni njegovega napredka. V vrtec lahko prinesejo kakšno risbo, fotografijo ali izdelke, ki jih je otrok narisal, izdelal doma ter zapišejo besede, ki jih je otrok ob tem pripovedoval. Koordinatorica projekta je Gabrijela Masten.

Mednarodni projekt Pomahajmo v svet
Tudi letos bomo sodelovali v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet, preko katerega se otroci v vrtcih med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si bodo lahko pokazali, kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik govorijo itd. Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših … S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebej sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen. V projektu bo sodeloval oddelek otrok z mentoricama Natašo Medved in Sonjo N. Orehar.

Projekt Mali sonček
Nadaljevali bom tudi s sodelovanjem v gibalno-športnem programu v okviru Zavoda za šport RS Planica za programe športa otrok in mladine, kjer bodo sodelovali otroci od 2. leta dalje in vzgojitelji vrtca. Namen Malega sončka je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu. Poudarek bo na igri in vadbi, ki bo prilagojena otroku. Cilji projekta: otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek; spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanje in upoštevanje različnosti; omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; razvijanje gibalnih sposobnosti; pridobivanje zaupanja v svoje telo in njegovo sposobnost. Dejavnosti, ki jih vključuje nov gibalno-športni program: premagovanje ovir, dejavnosti, kjer razvijajo ravnotežje, vožnja z otroškimi vozili, igre z žogo, ponazarjanje predmetov, živali in pojmov, izvajanje različnih kompleksov gimnastičnih vaj, premagovanje ovir s plezanjem, preskakovanjem, nošenjem, veliko gibanja na prostem, sprehodov po ožjem in širšem okolju. Koordinatorici projekta sta Jana Bajželj v Mlinčku in Kristina Štefe v Jelki.

Projekt Kulturna dediščina domačega kraja
V tem šolskem letu bomo dali pri delu v Vrtcu Mlinček in Vrtcu Jelka poseben poudarek kulturni dediščini domačega kraja. S projektom smo pričeli že lani, v letošnjem letu pa se bomo lotili nadgradnje vsebin, s katerimi smo se srečali že lani in spoznali vsebine, za katere je zaradi obsežnosti le-teh v lanskem letu zmanjkalo časa. V projekt bodo vključeni: ljudski plesi - spoznavanje (po pokrajinah); ljudske pesmi - spoznavanje (po pokrajinah, letnih časih, značilnostih); ljudske rajalne igre; ljudske gibalne igre; ljudska glasba in glasbila - poslušanje, izvajanje, izdelovanje preprostih glasbil; prstne igre; izštevanke; uganke; ljudske pripovedke; igrače nekoč; ljudske obrti - šuštarji, kovači, tišlarji, predice, tkalci, nogavičarji, žnidarji; oblačilna dediščina - oblačenje v 19. in na začetku 20. stoletja; stavbarstvo (npr. ogled Vogvarjeve hiše (Duplje), graščine (Duplje); narečni jezik; vaje in igre za ritem, orientacijo v prostoru, skupinsko delo, opazovanje, pozornost, koncentracijo, zaupanje … Vodja projekta je Aleksandra Meglič, koordinatorka za vrtec Mlinček pa Aleksandra Šimenec. V okviru projekta bomo v vrtec povabili Folklorno skupino Karavanke, ki bo pripravila različne delavnice (plesne, pevske, o oblačenju, izdelovanje ljudskih glasbil …) za starejše otroke Vrtca Mlinček in Vrtca Jelka.

Projekt Zdravje v vrtcu
V projekt Zdravje v vrtcu v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje se bomo vključili vsi oddelki. Koordinatorici projekta bosta Meta Šimnic v Jelki in Saša Ropret v Mlinčku. Splošni cilji programa so promocija zdravega načina življenja, razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje in ozaveščanje o dejavnikih tveganja. Tekom šolskega leta bomo spoznavali zdrav način življenja, pravilno in redno umivanje rok ter nego zob, spoznavali zdravo prehrano in jo preizkušali, skrbeli bomo tudi za primerne medsebojne odnose, preživljali veliko časa v naravi in se dovolj gibali. Rdeča nit projekta bo S hrano širimo obzorja, tekom leta bo potekal mesečni sklop na temo zdravja, več časa v oddelkih bomo posvečali osebni higieni. Skrb za zdravje zob bo vključena v oddelke 5-6 kot dejavnost, ki jo izvajajo zunanji izvajalci v okviru Programirane zdravstvene vzgoje (4-5 obiskov letno, 1 obisk je namenjen skrbi za zdrave zobe).

Projekt Umivajmo roke za zdrave otroke
Celo leto, še posebej pa v mesecu januarju, bomo izvedli interni projekt o higieni rok: Umivajmo roke za zdrave otroke. Cilj projekta je uzavestiti dejstvo, da je higiena rok najpomembnejši in najpreprostejši ukrep, ki ga lahko izvajamo za preprečevanje prenosa okužb. Vodja projekta: Barbara Vevar. Pri izvedbi projekta nam bo pomagala Tadeja Roblek, vzgojiteljica v vrtcu Dobra teta. V projektu bosta sodelovala/koordinirala delo tudi Matjaž Zupin Muzik in Petra Buh.

Projekt Varno s soncem
S preventivnim programom Nacionalnega inštituta za javno zdravje želimo otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke na poti k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Izvajali ga bomo proti koncu šolskega leta, ko bo vroče in močno sonce. Pred pričetkom izvajanja bodo šli nekateri strokovni delavci še na izobraževanje. Glavni cilj projekta je ozaveščanje otrok (preko njih tudi staršev) o škodljivosti sončnih žarkov in pomembnosti zaščite pred njimi. Koordinatorici projekta sta Tanja Žgajnar v Jelki in Petra Buh v Mlinčku.

Projekt vrtca Mlinček – Travniški vrtec
V projektu bo poudarek na bivanju in učenju skozi igro na travniku. Cilji projekta: razvijati spoštljiv, odgovoren in naklonjen odnos do narave, do živali; premagovati morebiten strah pred njimi; pridobivati izkušnje s travniškimi živalmi in jih zaznavati z vsemi čutili; spoznavati njihov življenjski prostor, prehrano, gibanje in oglašanje; omogočiti otrokom možnost vsakodnevne skrbi za male živali. Načrtovane dejavnosti v okviru projekta: spoznavanje, prepoznavanje, poimenovanje, opazovanje živali v naravnem okolju, priprava živali na zimo, skrb za njih pozimi, mladiči živali, zavetišče za živali, obisk na kmetiji, drobne živali na travniku; iskanje, opazovanje, primerjanje živih bitij s pomočjo povečeval; zbiranje materialov, sodelovanje pri oblikovanju in urejanju prostora; opazovanje nebesnih pojavov, pogovori o vremenu, različni poskusi in eksperimenti; razgibanje in sproščanje telesa, ples v naravi, ustvarjanje, igra in odkrivanje, vizualizacija, glasbeno potovanje, potovanje v tišino, poslušanje zvokov iz narave in prepoznavanje le-teh, igralnica na prostem, sprehodi ipd. Koordinatorica projekta je Špela Vidic.

Projekt vrtca Jelka – Gozdni vrtec
Nadaljujemo s projektom Gozdni vrtec, v katerega bodo vključeni vsi oddelki vrtca. Glavni cilj projekta je spoznavanje in raziskovanje gozda, spoznavanje gozdnih rastlin in živali, ozaveščanje otrok o pomembnosti gozda za ljudi in živali ter seznanjanje s tem, kako za gozd skrbimo in kaj vse nam ponuja. Vizija Gozdnega vrtca je, da otroci odraščajo, se igrajo, učijo in razvijajo v skladu z lastno naravo. V gozdu je vsak otrok sposoben učenja. Z vključevanjem narave v vrtec bomo otrokom omogočili lažje doseganje ciljev, poleg tega pa jim želimo dati voljo do uspehov in prispevati k celovitemu razvoju vsakega posameznika. Vodja projekta je Aleksandra Meglič.

Projekt Pasavček
Cilji projekta: spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev; otroke spodbuditi k pripenjanju varnostnih pasov med vožnjo, ne le njih samih, ampak tudi vse potnike v avtomobilu; seznaniti otroke s posledicami neodgovornega ravnanja udeležencev v prometu; sodelovanje otrok pri načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti na to temo; doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v življenje; spoznavanje samega sebe in drugih ljudi; oblikovanje osnovnih življenjskih navad; spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in drugih razlik; možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. Dejavnosti: prometna varnost, spoznavanje domačega kraja in širšega okolja, domovine, seznanjanje s knjižnico, z različnimi poklici, pridobivanje veščin, povezanih s telesno nego in zdravjem. Osrednja figura je lik pasavčka, ki na zabaven način opozarja otroke: red je vedno pas pripet. V projekt bodo vključeni najstarejši oddelki OE Vrtec, koordinatorici projekta sta Aleksandra Meglič v Jelki in Patricija Mulej Perne v Mlinčku.

Projekt Predšolska bralna značka (PBZ) in aktivnosti s knjižničarko
Vsebine PBZ, projekta Palček Bralček, Cici Vesele šole, Bralnega nahrbtnika/Pravljičnega kovčka/Pravljične dežele/Potujoče pravljice ipd. se bodo povezovale z dejavnostmi, kot so poslušanje pravljic, zgodb, ugank, pesmi, komunikacija v manjših skupinah, samostojno pripovedovanje zgodbic, igra z glasovi, ustvarjanje slikanic, poslušanje odraslega in avdio/video gradiva. Otroke s pomočjo teh dejavnosti spodbujamo k poslušanju pravljic, zgodb, pesmi, k pregledovanju slikanic skupaj s starši. Z dejavnostmi (prilagojenimi ravni posameznega oddelka) želimo pri otrocih spodbuditi ljubezen do knjige in branja ter druženje družinskih članov na drugačen način. Otrok pri tem pridobiva samozavest in se počuti pomembnega, otroke pa spodbujamo tudi k poslušanju, s čimer izboljšujejo koncentracijo. V tem šolskem letu bodo otroci še bolj organizirano/načrtovano (redni obiski) obiskovali tudi krajevno knjižnico in pravljično sobo. Knjižničarka mag. Helena Krampl Nikač pa bo pripravila nekaj pravljičnih minutk, ki jih bo za otroke realizirala v vrtcu.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
Tradicionalni zajtrk bo izveden 17. novembra 2017. Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. V okviru projekta bomo izvedli še druge dejavnosti, kot so npr. obisk kmetije, čebelarja, sajenje slovenskih avtohtonih rastlin. Vezano na Tradicionalni slovenski zajtrk bomo v vrtcu pripravili tudi interni projekt Teden slovenskega kruha v tednu od 13. do 17. novembra. Vodja projekta je Barbara Vevar, člani Anja Pangeršič, Manca Torkar, Alenka Gašpirc, Saša Ropret in Aleksandra Meglič

Turizem in vrtec
Gre za projekt s temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnji rdeči niti projekta sta kultura in turizem. Podrobneje bomo raziskali kraj, v katerem bivamo. Na koncu bomo pripravili plakat o predstavitvi občine Naklo. V ta projekt se bo vključil en oddelek. Vodji: Nataša Medved in Sonja N. Orehar.
Projekta Društva za trajnostni razvoj – Sobivanje

Trije oddelki bodo letos sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo in v projektu Varno v vrtec in šolo oz. v mreži šol sobivanja za trajnostno prihodnost. Projekt Varno v vrtec in šolo bo potekal  v sodelovanju z Javno agencijo RS za prometno varnost in Geodetskim inštitutom Slovenije. Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu  - otroke in mlade.  Primarni cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu in tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti. Spodbujamo prijateljstvo je projekt, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah po celi Sloveniji. Otroci se v sklopu projekta pogovarjajo o odnosih, kaj jim pomeni prijateljstvo, česa pri odnosih s prijatelji ne marajo … Otroci bodo s svojimi deli na temo prijateljstva – risbami, fotografijami, plakati, verigami prijateljstva pokazali, da razumejo pomen prijateljstva. Mentorice: Aleksandra Meglič, Sandra Mikulič, Tanja Žgajnar, Kristina Štefe, Petra Pičulin, Darka Povalej.

Projekt Vadba med delovnim časom – minuta za zdravje
Glavni namen projekta je ozaveščanje zaposlenih o pomenu vadbe za zdravje in predstaviti vadbo med delovnim časom kot temeljno potrebo in pravico sodobnega človeka. Koordinatorica projekta Anja Zupan bo s primeri možne vadbe (različne vaje, masažne tehnike ipd.) na delovnem mestu zaposlene seznanjala preko celega šolskega leta. Minuto za zdravje bo strokovni delavec izvajal, ko bo zaznal določeno stopnjo »utrujenosti« in potencialno nesodelovanje otrok v skupini. Koordinatorica projekta v Jelki je Meta Šimnic.

 
 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec