učenci  
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Šolska prehrana  
Šolska prehrana

 

Učenci so naročeni na malico, lahko se odločijo tudi za kosilo.

Cena malice (za šol. leto 2017/2018) je 0,80 € na dan, kosila 2,45 € na dan, cena dnevne oskrbe v OPB pa 2,80 € na dan. Cena kosila za zunanje abonente je 4,23 € (vključno z DDV) na dan.

Vsi učenci malicajo med drugim odmorom, v času od 9.55 do 10.15. Kosilo dobijo po končanem pouku oziroma po šesti šolski uri.

Šolsko malico in kosilo starši odjavijo v knjigovodstvu na telefonski številki 04 277 01 27 (Tanja Zaletel), po e-pošti prehrana@os-naklo.si ali odjavo oz. prijavo sami uredijo preko eAsistenta. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 istega dne. Pravočasno odjavljeno malico in kosilo za tekoči mesec bomo upoštevali pri plačilu. Na centralni šoli izdajo kosil beležimo elektronsko. Pri knjiženju se bo uporabljala ista kartica kot v šolski knjižnici.

Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.

Subvencije za šolsko prehrano
Od 1. februarja 2013 je v veljavi nov Zakon o šolski prehrani, ki določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:

Subvencija za malico
Do polne subvencije za malico oz. do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu in prosilci za azil.

Subvencija za kosilo
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 57/2017) širi krog upravičencev do subvencioniranega kosila učencev od 1. 1. 2016 dalje. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 18 %  na družinskega člana. Dodaja pa se naslednje:
Učencem, ki se redno izobražujejo oz. šolajo in so prijavljeni na kosilo:

  • pripada subvencija za kosilo v višini 70 %, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji;
  • pripada subvencija za kosilo v višini 40 %, če je povprečni mesečni dohodek na osebo  nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. 

Vlogo za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev  je potrebno vložiti na Centru za socialno delo Kranj z obrazcem, ki ga predpisuje Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. To je potrebno storiti pred začetkom šolskega leta, sicer se pravica upošteva, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka upoštevati postopek odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence. Če tega ne storijo, se  obrok polno zaračuna.

Če želite sporočiti svoje mnenje glede prehrane, posredovati idejo, pobudo itd., lahko pišete na elektronski naslov kuhinja@os-naklo.si.

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec